Kế hoạch quy chế dân chủ năm học 2017-2018

Thứ ba - 10/10/2017 09:02
                             KẾ HOẠCH
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở  năm học 2017-2018
 Thực hiện Kế hoạch số    /KH- PGDĐT  ngày   tháng  năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Can lộc về thực hiện quy chế dânchủ trong các đơn vị trường học trên địa bàn Can lộc năm học 2017-2018.
Trường Mầm non Gia Hanh xây dựng kế hoạch thựchiện quy chế dân chủ cơ sở năm học 2017-2018 như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung công khai,minh bạch về tài chính, công tác cán bộ, thủ tục hành chính, phong cách làmviệc của cán, công chức. Tăng cường công tác đối thoại giữa Hiệu trưởng với cánbộ, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh học sinh trong trường.
- Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ,công chức, viên chức trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng vàNhà nước.
- Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với việc thựchiện nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục năm học 2017-2018. Nâng cao chấtlượng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;phòng chống tham nhũng.
- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện quy chế dânchủ, kịp thời biểu dương, động viên, nhân rộng những gương điển hình thực hiệntốt quy chế dân chủ tại đơn vị.
II. NHIỆM VỤ
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đảng, chính quyềnđối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:
- Tham mưu với Chi bộ đưa nội dung thực hiện quychế dân chủ cơ sở vào Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, nhằm cụ thể hóa Pháp lệnhthực hiện dân chủ, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Bộ GD&ĐT phù hợpvới tình hình đặc điểm tại đơn vị.
- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của thủtrưởng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.
- Thường xuyên kiểm tra việc công khai dân chủtrong thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ,công chức, viên chức, người lao động và các quy chế, nội quy của cơ quan.
- Ban giám hiệu có kế hoạch kiểm tra việc tổchức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị.
2. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉđạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:
- Củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiệnquy chế dân chủ cơ sở.
- Phân công từng thành viên BCĐ theo dõi chỉ đạovà kiểm tra thực hiện qui chế dân chủ tại đơn vị.
- Xây dựng chương trình, đánh giá công tác theoquý, 6 tháng, năm.
- Phát huy tinh thần tập thể và ý thức tráchnhiệm của từng thành viên để đẩy mạnh việc công khai và dân chủ.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, bồi dưỡng các chủtrương của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:
 - Tiếp tục học tập, quán triệt, tuyêntruyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về quy chế dân chủ cơ sở cho cán bộđảng viên, giáo viên và công nhân viên trong trường.
- Làm cho mọi người nhận thức rõ dân chủ đi đôivới kỷ cương, quyền hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ.
- Xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ,quy chế quản lý và sử dụng tài sản công…tại đơn vị.
4. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sởgắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cải cáchhành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vàtiêu cực:
-Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định khôngcòn phù hợp để đưa ra tập thể sửa đổi, bổ sung; Công khai, dân chủ việc tuyểndụng, đào tạo, về các khoản chi tiêu, tiền lương, tiền thưởng, xây dựng văn hóaứng xử trong đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.
- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với họctập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạtđộng của Ban Thanh tra nhân dân.
- Tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính, chốnggây phiền hà cho dân, giải quyết kịp thời khiếu kiện của dân, tăng cường côngtác tiếp dân, đối thoại với dân.
- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chứcđúng tinh thần Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hànhthực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan.
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Trách nhiệm của Chi bộ - Hiệu trưởng:
1.1. Đối với Chi bộ:
- Chi bộ nhà trường tiếp tục thực hiện Quy chếdân chủ trong nhà trường theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 củaChính phủ vể thực hiện hoạt động dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chínhnhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Quyết định số 04/2000/BGDĐT ngày01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Trong đó chú ý lãnh đạo:
+ Công tác tuyển sinh;
+ Quy định về sử dụng tài sản, xây dựng CSVC;
+ Quản lý và sử dụng các khoản thu, chi, nhất là các khoản do phụhuynh học sinh đóng góp theo quy định của Nhà nước;
+ Công khai quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá, khenthưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức nhà trường.
1.2. Đối với Hiệu trưởng:
- Quán triệt trong đội ngũ toàn trường tinh thầnnội dung chỉ đạo của các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở  như:
- Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày22/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TWngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng và thực hiện Quy chếdân chủ ở cơ sở;
+ Nghịđịnh số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ vể thực hiện hoạt động dânchủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp cônglập.
+ Quyết định số 04/2000/BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ GD&ĐT vềban hành  thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của nhà trường.
  - Họp HĐSP 01 lần/tháng, Hiệu trưởng báo cáocông tác trọng tâm đã thực hiện được trong  tháng và triển khai chương trình công táctháng tới. Qua đó đánh giá, nhận xét kết quả đã thực hiện và nghiêm túc rútkinh nghiệm những thiếu sót. Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng củatập thể, cá nhân  (CB-GV-NV), nghiên cứu giải quyết kịp thời những kiếnnghị của đội ngũ thông qua chuyên môn, công đoàn, chi đoàn, bộ phận khác.
- Tổ chức đối thoại giữa BGH công đoàn với giáo viên, nhân viên, viên chức trong các buổi họp hội đồng sư phạm hay sinh hoạt tổ,
1.3. Đối với tổ chức Công đoàn:
- Phối hợp cùng chính quyền:
+  Tìm các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của CB, CC,VC công khai các chi tiêu nội bộ của đơn vị, việc thực hiện chế độ chính sáchtheo quy định.
+ Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, phản ánh phê bình của cán bộ giáo viên, nhân viên và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho CB, GV,NV làm việc.
+ Qua các tổ trưởng, kiểm điểm rút kinh nghiệm và có trách nhiệmthông tin đến các thành viên từng tổ cùng phối hợp thực hiện.
- Sử dụng hiệu quả tài sản cơ quan, tiết kiệmkinh phí, thực hiện các khoản quy định về công khai tài chính.
2. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên :
          Những việcCB,GV, NV được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dânchủ trực tiếp hoặc thông qua tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, cụ thể:
-  Những chủ trương, chính sách, chế độ củaĐảng và nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 -  Kế hoạch phát triển giáo dục, côngtác tuyển sinh.
 -  Quy định về sử dụng tài sản, xâydựng cơ sở vật chất.
 -  Giải quyết đơn thư khiếu nại, tốcáo theo quy định.
          - Các khoản đóng góp của người học, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chếđộ thu chi, quyết toán theo quy định hiện hành.
- Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vậtchất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức.
- Việc thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm, chuyểnđổi vị trí công tác trong đội ngũ giáo viên, nhân viên để đảm bảo giáo viênđược giảng dạy ở tất cả các lớp.
 -  Thực hiện đánh giá, xếp loại họcsinh cuối năm theo đúng quy định.
          -  Báocáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hàng năm.
          - Công đoàn luôn công khai các chế độ chính sách và quyền lợi của tập thể,chế độ quản lý và và sử dụng tài sản cơ quan.
-  Cán bộ công chức, viên chức trong trườngluôn gắn bó, đoàn kết, hỗ trợ và phối hợp nhau trong công việc. Mọi thành viênđều hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình nên rất an tâm trongcông tác, mọi thắc mắc, góp ý xây dựng đựơc ban giám hiệu, BCH công đoànquan  tâm giải quyết kịp thời, công bằng.
          Trên đây là Kếhoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở  năm học 2017-2018 của Trường  Mầm non Gia Hanh. Đề nghị toàn thể CB-GV-NV trường nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng GD - ĐT ;
- Dán thông báo;
- Website trường;
- Lưu: hồ sơ QCDC, VT.
                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
               Nguyễn THị Lĩnh

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn